Årsmöte 2024, 15 Maj, kl 16-17

Den 15 maj hålls FOP årsmöte med start kl 16. I år hålls det endast digitalt.

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Stadgeändring
 17. Övriga frågor 
 18. Mötets avslutning

Inbjudan Kommer via mail till medlemmar, Om man inte fått en kallelse, kontakta merilin.strand@ndttraining.se

Lämna ett svar