Om Föreningen för Oförstörande Provning

FOP vänder sig till enskilda personer, företag, myndigheter, utbildningsinstanser samt institutioner. Vi är en ideell förening vars uppgifter består av förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige, skapa kontakter mellan personer verksamma inom oförstörande provning och göra aktuellt informations- och kunskapsmaterial tillgängligt för föreningens medlemmar och svensk industri.

Vår uppgift

 • förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige
 • skapa kontakter mellan personer verksamma inom oförstörande provning
 • göra aktuellt informations- och kunskapsmaterial tillgängligt för föreningens medlemmar och svensk industri
 • Föreningen vänder sig till enskilda personer, företag, myndigheter, utbildningsinstanser och institutioner.

Konferenser – Utställningar – Studiebesök

Aktuell fackinformation lämnas till medlemmarna, industrin och samhället i samband med FOP´s vår- och höstmöten. I samband med konferenserna, som alltid har olika teman och inriktningar, anordnas industribesök och/eller utställningar där nyheter om provningsutrustningar och provningstjänster presenteras.

Stipendium

FOP´s stipendium för utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande uppmärksammas i samband med föreningens Temadag (höstmöte) eller konferens (vårmöte). Stipendiet kan sökas av medlemmar i Föreningen för oförstörande provning. Ansökan skickas till FOP´s styrelse.

Läs mer om hur DU kan söka FOP´s stipendium och dess regler på hemsidan;
Medlemssidor/Stipendium.

Kommittéer

Inom FOP strävar vi för att skapa, stödja och möjliggöra kommitéer vars uppgift är att främja, ta tillvara och sprida kunskaper inom specifika områden för oförstörande provning.

Kommitéer handlägger konferenser, studiebesök, möten, utställningar mm.

Läs mer om vilka kommitéer som är aktiva eller vilande via FOP, deras syfte och vilka som medverkar på hemsidan;
Om oss/FOP Kommitéer.

Internationellt samarbete

FOP samarbetar med motsvarande föreningar i andra länder, bl.a. genom den internationella kommittén för oförstörande provning, ICNDT. FOP samarbetar också med europeiska föreningar genom ECNDT.

Ordförande i FOP

Historik

En viktig händelse i svensk ofp-historia som förebådade bildandet av FOP är den s.k. Getå-konferensen 1959. Konferensen som egentligen var en kurs i oförstörande provning anordnades av ”Ingenjörsvetenskapsakademiens kommitté för oförstörande provning” och ”Kontrollingenjörernas Förening” på Getå Turisthotell 7–8 nov 1959.

Av inbjudan och deltagarförteckning att döma var det ett ambitiöst program med prominenta föreläsare och deltagare. Som ett litet smakprov på innehållet kan man studera ”De oförstörande kontrollmetodernas fysikaliska bakgrund”, ett föredrag av fil mag Sven Malmqvist, Saab, Linköping.

Stadgar

Godkända vid höstmötet 27 november 2000

Ändring av §6, mom. 2, mom. 3 samt tillagt mom. 4, vid årsmöte 23 april 2013


§ 1: Föreningens målsättning

mom. 1.  Föreningen för Oförstörande Provning, FOP, The Swedish Society for Nondestructive Testing, är en ideell förening.

mom. 2.  Föreningen har till uppgift att genom konferenser, utställningar, temadagar mm främja användningen och utvecklingen av oförstörande provningsmetoder.

mom. 3.  Föreningen skall upprätthålla och utveckla föreningens hemsida på Internet som aktiv informationskanal.

mom. 4.  Föreningen skall samarbeta med motsvarande föreningar i andra länder samt deltaga i nationella och internationella sammanslutningar och organisationer inom området oförstörande provning.

mom. 5.  Föreningen skall stimulera medlemmarna att deltaga i nationellt och internationellt remissarbete i ärenden som berör oförstörande provningsverksamheten.

mom. 6.  Föreningen skall stimulera utbildning, forskning och utveckling inom oförstörande provningsområdet bl a genom att dela ut stipendier.

mom. 7.  Genom att verka för att produkter i svenska industri blir lämpliga för avsett ändamål bl a genom att upptäcka material- och tillverkningsfel som kan äventyra enskildas hälsa, liv och egendom, är föreningen att anse som en allmännyttig organisation.

§ 2: Medlemskap

mom. 1.  Anslutning till föreningen är öppen för alla med intresse för oförstörande provning.

mom. 2.  Anslutning till föreningen kan antingen ske som

 • personlig medlem
 • institutionell medlem

Institutionella medlemmar är företag, myndigheter och institutioner eller organisationer som stödjer föreningens verksamhet.

mom. 3.  Medlem som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligen till föreningens styrelse.

mom. 4.  Försummelse att betala årsavgift eller brott mot föreningens stadgar i övrigt medför uteslutning.

§ 3: Hedersmedlemskap

mom. 1.  Styrelsen äger till hedersledamot utse person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för föreningen och dess verksamhet.

mom. 2.  Av styrelsen utsedd hedersledamot skall i särskild punkt i ordinarie mötes dagordning anmälas.

mom. 3.  Hedersledamot är befriad från medlemsavgift och konferensavgift vid föreningens möten och konferenser.

§ 4: Medlemsavgifter

mom. 1.  Medlemsavgift för personlig respektive institutionell medlem fastställes av årsmötet.

mom. 2.  Avgiften skall vara betald före ordinarie årsmöte.

mom. 3.  Medlem som vid fyllda 65 år (ålderspensionär) har tillhört föreningen i minst 10 år, är fortsättningsvis befriad från medlemsavgift.

§ 5: Konferensavgifter

mom. 1.  Styrelsen fastställer konferensavgift för medlemmar och icke medlemmar.

mom. 2.  Studerande vid högskola och universitet äger närvara vid föreningens konferens mot en konferensavgift som är reducerad till hälften.

§ 6: Föreningens styrelse och revisorer

mom. 1.  Föreningen representeras av en styrelse bestående av följande ordinarie ledamöter:

 • ordförande
 • vice ordförande
 • sekreterare
 • kassör
 • samt tre ledamöter

Antalet suppleanter skall vara två.

mom. 2. Samtliga ledamöter väljes med en mandattid på två år enligt följande:

Vid årsmöte med jämnt årtal:

 • ordförande
 • två ordinarie ledamöter
 • två suppleanter

Vid årsmöte med udda årtal:

 • fyra ordinarie ledamöter

mom. 3. Vid årsmötet väljes på ett år:

 • två ordinarie revisorer
 • en revisorssuppleant

mom. 4. Efter varje årsmöte konstituerar styrelsen sig själv så att styrelsen består av vid årsmötet vald ordförande, av styrelsen konstituerad vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre ledamöter och två suppleanter.

§ 7: Styrelsens åliggande

mom. 1.  Det åligger styrelsen att

 • arbeta för föreningens intresse enligt stadgarnas paragraf 1 enligt ovan.
 • förbereda ärenden, som skall behandlas vid föreningens möten.
 • tillse att de mötesbeslut som fattas blir verkställda.
 • svara för föreningens ekonomi.
 • till årsmötet avgiva berättelse om föreningens verksamhet.

mom. 2.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

mom. 3.  Styrelsen är beslutsmässig när fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.

mom. 4.  Styrelsen äger att till sig adjungera ledamot för viss uppgift.

mom. 5.  I de fall speciellt kansli upprättats skall kanslichef normalt kallas till styrelsens sammanträden.

mom. 6.  Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 8: Möten

mom. 1.  Varje år skall hållas ett ordinarie möte  som samtidigt utgör årsmöte. Styrelsen kallar vid behov till extra möte.

mom. 2.  Skriftlig kallelse skall utgå minst 14 dagar i förväg. Förslag till dagordning skall föreligga vid mötet.

mom. 3.  Årsmötet skall hållas före den 31 maj.

mom. 4.  Beslut vid möte skall fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.

mom. 5.  Röstning medelst fullmakt är tillåtet varvid fysiskt närvarande medlem högst kan använda fullmakt från två medlemmar.

§ 9: Valberedningskommitté

mom. 1.  En valberedningskommitté bestående av tre medlemmar, varav en skall utses till sammankallande, väljes vid årsmötet för en period av ett år.

§ 10: Övrig kommittéverksamhet

mom. 1.  Styrelsen äger tillsätta kommittéer för behandling av speciella uppgifter.

mom. 2.  Tillsättande av kommitté skall meddelas föreningen vid nästkommande möte.

§ 11: Revision

mom. 1.  Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

mom. 2.  Revisionerna skall senast tre veckor före årsmötet granska föreningens räkenskaper.

mom. 3.  Revisorerna skall vid årsmötet avge revisionsberättelse.

§ 12: Stadgeändring

mom. 1.  Förslag till stadgeändring skall medlem lämna till styrelsen skriftligen senast två månader före aktuellt föreningsmöte.

mom. 2.  Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till aktuellt föreningsmöte.

mom. 3.  För ändring av stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara ett ordinarie föreningsmöte.

§ 13: Föreningens upplösning

mom. 1.  Upplösning av föreningen kan ske först efter att beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie föreningsmöte.

mom. 2.  Vid vardera mötet erfordras två tredjedels majoritet med minst 30 procent av medlemmarna närvarande.

mom. 3.  Föreningens tillgångar skall disponeras enligt föreningens målsättning efter beslut vid sista ordinarie föreningsmöte.